Regulamin Sklepu Internetowego www.mebledoktor24.pl

 

I Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego mebledoktor24.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego mebledoktor24.pl przez „Meble Doktór Tadeusz Doktór" .

2. Operatorem Sklepu Internetowego mebledoktor24.pl jest firma Meble Doktór Tadeusz Doktór z siedzibą w Świecy 52, 63-430 Odolanów, NIP 622-001-93-06, REGON 250248522.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a) e-mail:

biuro@mebledoktor24.pl 

zamowienia@mebledoktor24.pl

sklep@mebledoktor24.pl

b) telefon: 62 733 26 37

c) telefon: 722 233 388

d) wiadomość na czat online na sklepie mebledoktor24.pl

II Definicje

1. Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu dostępny pod adresem www.mebledoktor24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

2. Sprzedawca – Tadeusz Doktór prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Meble Doktór Tadeusz Doktór w Świecy wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej pod adresem Świeca 52, 63-430 Odolanów.

3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

4. Regulamin – niniejszy dokument.

5. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym tworzony w wyniku prawidłowej rejestracji, za pomocą którego może składać Zamówienie.

7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

8. Towar – produkt prezentowany i oferowany w Sklepie Internetowym, który można zakupić online; każdy opis Towaru jest dostępny przy prezentowanym produkcie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, wyświetlania reklam o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

11. Cena – wartość Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

IV Warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:

a) prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

b) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

d) zamieszczaniu opinii w Sklepie na temat Towarów.

2. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta, 

b) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

c) o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

V Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na mebledoktor24.pl

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto ),

c) numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych Towarów należy podać:

a) firmę,

b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto ),

d) imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e) numer telefonu.

6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) Zakupiony/zamówiony towar nie jest dostępny, wówczas w ciągu 48 godzin od momentu zamówienia sprzedawca informuje klienta o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefoniczną i anuluje zamówienie wraz ze zwrotem ewentualnej wpłaty klienta. 

b) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

c) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

7. Zakupy bez logowania (bez rejestracji) umożliwiają dokonanie jednorazowej transakcji w Sklepie Internetowym. W trakcie przejścia przez pierwszy krok koszyka należy wybrać opcję zamów „bez rejestracji”. Dokonanie zakupów bez Rejestracji wymaga wypełnienia wszystkich pól w formularzu zamówienia oznaczonych „*”.

 VI Sposób porozumiewania się z Klientem

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Świeca 52, 63-430 Odolanów.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub także telefonicznie pod numerem 62 733 26 37 lub +48 722 233 388 w godz. od 7:00 do 16:00 w dni robocze oraz od 8:00 do 14:00 w soboty.

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@mebledoktor.pl. 

VII Transport Towaru

1. Każdy zakup będzie potwierdzony wiadomością wysłaną na konto mailowe.

2. Cena transportu nie obejmuje wniesienia i montażu dostarczanych produktów do miejsca przeznaczenia.

3. Wniesienie oraz montaż są osobną usługą, oferowaną przez firmę Meble Doktór.

4. Dostarczenie Towaru następuje na koszt Klienta za pośrednictwem wewnętrznego transportu Meble Doktór, bądź firmy kurierskiej. O kosztach transportu Klient dowiaduje się w momencie składania Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie firmy.

UWAGA: Firma realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki towaru za granice Polski po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu e-mailowym ze sprzedawcą, kwoty oraz czasu realizacji takiego zamówienia.

5. Chwilą wydania Towaru jest moment przekazania towaru Klientowi. 

VIII Czas realizacji Zamówienia

1. Wszystkie Towary Meble Doktór są produkowane pod zamówienie Klienta, czas realizacji podany jest przy produkcie, z reguły jest to około 4 tygodni, ze względów logistycznych termin dostarczenia Towaru może się wydłużyć do maksymalnie 12 tygodni, O powyższym opóźnieniu Klient zostanie wcześniej poinformowany.

2. W przypadku złożenia Zamówienia na Towary nie produkowane przez firmę Meble Doktór i aktualnie niedostępne w magazynie Sprzedającego, a znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego termin realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 20 tygodni. O powyższym Klient zostanie wcześniej poinformowany.

3. W przypadku płatności kartą - czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

IX Gwarancja

1. Na produkty nowe ze Sklepu Internetowego jest udzielana 24 miesięczna gwarancja. Kartą gwarancyjną jest faktura, którą Klient dostaje w formie elektronicznej bądź przy odbiorze mebli. Warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Sklepu mebledoktor24.pl.

2. Warunkiem zachowania wszystkich parametrów mebli z drewna oraz uprawnień do gwarancji jest złożenie mebli w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Wynika to ze specyfiki surowca naturalnego, które w wyniku dłuższego przechowywania może naturalnie zmienić swoją formę (niewielkie odkształcenia, wypaczenia)

X Reklamacje 

1.Klient powinien sprawdzić i obejrzeć Towar w momencie odbioru, czy przesyłka nie zawiera uszkodzeń.

2. W przypadku uszkodzeń Klient w obecności przewoźnika musi spisać protokół reklamacyjny

3. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać 

- imię i nazwisko / firmę,

- numer zamówienia,

- opis niezgodności towaru z umową,

- datę zakupu,

- protokół szkody,

- zdjęcia uszkodzenia,

4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: reklamacje@mebledoktor.pl

5. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

6. Wyłączenia z gwarancji:

a) utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:

- użytkowania mebla w zakresie temperatur poniżej 15 °C lub powyżej 30 °C,

- użytkowania mebla w zakresie wilgotności powietrza poniżej 30% lub powyżej 80%,

- użytkowania mebla w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, piecyki, itp.) – min. odległość ustawienia mebla od źródła ciepła to 30 cm,

- zalania mebla woda lub inna cieczą,

- montaż meble nie zgodnie z załączoną instrukcją,

- użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem,

- stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione,

- stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji lub zabrudzenia wyrobu,

- wszelkich uszkodzeń mechanicznych,

- odkształcenia - wyprężenia drzwi od mebla powstałe w wyniku nieprawidłowego ustawienia mebla – wypoziomowania (każdy mebel w szczególności szafa i komoda powinno mieć równo wypoziomowane drzwi),

- szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia mebli przez Klientów.

b) za wadę nie zostaną uznane:

- wygląd wizualny wnętrza mebla, nie podlega reklamacji

- w meblach bejcowanych, wnętrza szuflad są surowe - nie są bejcowane 

- nieodpowiedni dobór przez Kupującego kolorystyki mebli (kolory mebli na zdjęciach, mogą nieznacznie różnić się od oferowanych mebli w rzeczywistości) lub błędnego wymierzenia przez Klienta miejsca na meble,

- widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,

- zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla,

- możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla, dotyczy to głównie sosny lakierowanej, która naturalnie po czasie ściemnieje, zwłaszcza jeśli mebel będzie ustawiony w mocno nasłonecznionym pomieszczeniu, 

- bejca biała oraz bielona mają skłonność po czasie do powstania żółtych odbarwień w miejsca takich jak sęki i usłojenie, jest to naturalny proces i nie możliwy do wyeliminowania,

- właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału,

- naturalny zapach wyrobów lakierowanych, który może się utrzymywać do 2 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania,

- dopuszczalne różnice w odcieniu elementów drewnianych (drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych),

- różnice w kolorystyce mebla ze względu na usłojenie drewna,

- zdrowe sęki, które nie są usuwane przy produkcji,

- niewielkie zaprawki ubytków w drewnie (o ile nie odbiegają kolorystycznie od elementu i nie są zastosowane na eksponowanych elementach)

- mikro pęknięcia zachodzące w meblach drewnianych 

- mikro wgniecenia w meblach 

odkształcenia - wyprężenia drzwi od mebla powstałe w wyniku nieprawidłowego ustawienia – wypoziomowania (każdy mebel w szczególności szafa i komoda powinny mieć równo wypoziomowane drzwi)

- pęknięcia w meblach bejcowanych na biało. Bejca biała jest szczególnie narażona na mikro pęknięcia 

- dopuszczana jest różnica w wymiarach +/- 3 cm w meblach drewnianych oraz +/- 10 cm w meblach tapicerowanych 

7. W przypadku załatwienia reklamacji w drodze obniżenia ceny, nie przysługuje możliwość późniejszej reklamacji towaru z tego samego tytułu.

XI. Zwrot towarów

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mail: sklep@mebledoktor24.pl koniecznie podając numer zamówienia lub numer faktury zakupy, odpowiemy na zgłoszenie w przeciągu 3 dni.

Po zaakceptowaniu zwrotu towaru przez firmę Meble Doktór, po stronie klienta leży właściwe przygotowanie towaru do wysyłki oraz wysyłka i opłacenie usługi. Firma Meble Doktór może zaproponować klientowi odbiór towaru we własnym zakresie

Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. 

Produkt powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym. W przypadku jeśli produkt ma uszkodzenia, Klient powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres sklep@mebledoktor24.pl

Odebrany towar od klienta trafia na magazyn Meble Doktór - tam produkt zostaje sprawdzony pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz czy jest zgodny z opisem. Należność klienta zwracamy najpóźniej do 14 dni od dnia dostarczenia produktu na magazyn. Kwota będzie pomniejszona o ewentualny koszt odbioru przesyłki.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Informacja na stronie - produkt na zamówienie

1. Zwrot środków płatniczych w przypadku anulowaniu lub zwrotu towaru

A. Zwrot środków przy płatnościach elektronicznych lub płatnościach online Blue media 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot środków w ciągu 14 dni kalendarzowych 

B. Zwrot środków przy płatnościach kartą płatniczą

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot środków w ciągu 14 dni kalendarzowych 

C. Zwrot środków przy płatnościach za pobraniem 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto podane przez klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych 

XII Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia Towaru czy operatorom systemów płatności.

3. W przypadku zgody Klienta, adres e-mail podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych sklepu mebledoktor24.pl; zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie,

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej; dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

XIII Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay Sp z.o.o

3. Podmiotem świadczącym płatność ratalną jest Santander Consumer Bank S.A

4. Płatność kartą - dostępne formy płatności 

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

XIV Postanowienia końcowe

1. Składając Zamówienie, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin w całości.

2. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu; zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji już dokonanych/w trakcie realizacji.

3. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli i nie są sprzedawane wraz z zakupionym towarem, stanowią one jedynie element ekspozycji.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian; niniejsze postanowienie nie dotyczy transakcji w trakcie realizacji.

5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

Zobacz artykuły z blogu Pani Sosna

Back to school — jakie meble do pokoju ucznia?
Back to school — jakie meble do pokoju ucznia?

Nauka w komfortowym, dobrze zorganizowanym pokoju jest zdecydowanie efektywniejsza. Każdy uczeń, niezależnie od wieku powinien mieć swój własny kąt, który pozwoli mu na wygodne przyswajanie wiedzy. Istotne będą także meble i akcesoria, dzięki którym posegreguje i uporządkuje wszystkie podręczniki, zeszyty i przybory. Jednym z czynników, za pomocą których uczniowie osiągną lepsze efekty nauki, jest dobry sen. Sprawdź, jakie meble dla ucznia wybrać i poznaj rekomendowane modele biurek oraz materacy.

Ponadczasowe meble drewniane - kolekcja Prestige
Ponadczasowe meble drewniane - kolekcja Prestige

Jeśli szukasz mebli drewnianych do Twojego mieszkania warto przyjrzeć się kolekcji Prestige od mebledoktor24.pl. W kolekcji odnajdziesz szeroki wybór mebli, dzięki którym umeblujesz salon, sypialnię, pokój młodzieżowy, biuro czy przedpokój.

Zagłówek w łóżku kontynentalnym
Zagłówek w łóżku kontynentalnym

Jeśli zastanawiasz się co może sprawić, żeby sypialnia wyglądała bardziej przytulnie, warto rozważyć zakup łóżka kontynentalnego. Miękko wyściełane wezgłowie w łóżku kontynentalnym pełni nie tylko funkcję dekoracyjną, ale uprzyjemni Ci czas na spędzeniu wielu godzin na błogim leniuchowaniu.

Dla kogo pojedyncze łóżko kontynentalne?
Dla kogo pojedyncze łóżko kontynentalne?

Pojedyncze łóżko kontynentalne to świetne rozwiązanie do pokoju dziecięcego i młodzieżowego. Poza najważniejszą funkcją spania, może także pełnić funkcję wypoczynkową za sprawą miękkiego zagłówka.

Zmień ustawienia plików cookies